Menu
  • Ruimte in regels

Ruimte in regels

Minder verplichte administratie voor de leerkracht, graag!

Hoe kun je als docent jouw vak goed blijven uitoefenen? Krijg tips van Tinka van Vuuren. Zij is onderwijsonderzoeker en expert op het gebied van vitaliteit. Zij doet als bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van personeel.

Administratielast vormt een belangrijke oorzaak voor werkdruk in het onderwijs. Dat stelde het Meldpunt Regeldruk PO vast na reacties van 3000 onderwijsmedewerkers. Zeker in het basisonderwijs. En dan vooral als het gaat over beleid en verantwoording. Zoals het opstellen van schoolplannen, jaarverslagen en groepsplannen. Maar ook de registratieverplichtingen voor oudergesprekken of passend onderwijs slokken veel tijd op (bv. begeleidingsplannen). Je werkt als leerkracht gemiddeld 6 uur per week over voor een kloppende papierwinkel, berekende de Algemene Onderwijsbond eerder. Tijd die je als docent niet kunt besteden aan het onderwijzen/begeleiden van leerlingen of persoonlijke ontwikkeling.

Onnodige regels

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Inspectie voor het Onderwijs maakten de brochure Ruimte in regels. Dit om meer duidelijkheid te scheppen over registratieverplichtingen en regelgeving in het basisonderwijs. Als antwoord op onduidelijkheden over administratie verplichtingen voor onderwijspersoneel. De brochure is opgesteld in samenwerking met leerkrachten. Het kan een handvat zijn voor het praktischer inrichten van het werkproces of verminderen van werkdruk. Om bijvoorbeeld de hoeveelheid administratie bespreekbaar te maken. Of de manier van informatie of gesprekken vast te leggen. Want uit de antwoorden in de brochure blijkt dat je als docent meer vrijheid hebt dan je misschien denkt.

In ‘Ruimte in Regels’ staan de minimale eisen waaraan je als school wettelijk moet voldoen. De keus hoe je aan die wet- en regelgeving voldoet, ligt bij onder meer het bestuur, de schoolleiding en jou als leerkracht. Onderstaand een keuze uit de vragen en antwoorden die in de brochure staan:

Zijn er richtlijnen voor het aantal oudergesprekken? En moet ik van elk gesprek een verslag maken in een leerlingvolgsysteem?

Nee. De school is verplicht om ouders te informeren over de vorderingen van hun kind(eren). De wet schrijft niet voor hoe vaak leraren per jaar een gesprek moeten voeren met ouders. Ook zijn er geen regels voor het wel of niet vastleggen van deze gesprekken of over het wel of niet laten ondertekenen van gespreksverslagen.

Zijn groepsplannen verplicht?

Nee. Een leraar moet kunnen laten zien dat hij of zij de vorderingen van alle leerlingen goed in beeld heeft en hier ook naar handelt. Dit kan op basis van observaties, werk van de leerlingen of toetsen. Hoe een school dit vastlegt en zichtbaar maakt, is aan de school zelf.

Moet ik alle methodetoetsen afnemen, analyseren en vastleggen?

Nee. Een school is verplicht de ontwikkeling van de leerlingen systematisch te volgen. Als leraar stemt u uw onderwijsaanbod hierop af; methodetoetsen kunnen hier aan meehelpen. De school bepaalt toch zelf of er methodetoetsen worden afgenomen en hoe deze worden gebruikt, geanalyseerd en hoe deze worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.

Is een school verplicht om gesprekken met de intern begeleider vast te leggen?

Nee, een school bepaalt zelf hoe vaak en op welke manier de intern begeleider (IB’er) de leraren ondersteunt. Ook het wel of niet vastleggen van afspraken tussen intern begeleider en leraar mag de school zelf bepalen.

Zijn er voorschriften voor de overdracht van leerlingen naar een volgende leraar?

Nee, er zijn geen richtlijnen opgesteld voor hoe de overdracht van leerlingen naar een volgende leraar wordt geregeld. Er moet wel sprake zijn van een doorgaande ontwikkeling voor de leerlingen.

Is een school verplicht om de ontwikkeling van kleuters te volgen door het afnemen van toetsen?

Nee, de school bepaalt zelf hoe de ontwikkeling van kleuters wordt gevolgd. Dit hoeft niet per se door het afnemen van toetsen.

Moet elke les een lesvoorbereiding op papier hebben?

De wet schrijft niet voor hoe een les wordt voorbereid.

Lees ook:

  • Wil je op alle vlakken graag bij blijven? Lees dan ook de tips van Tinka van Vuuren. Zij is bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement.