Uw beleggingsverzekering

Stand van zaken

Op 28 oktober 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM), toezichthouder van verzekeraars, het rapport Nazorg Beleggingsverzekeringen uitgebracht. Daarin staat dat verzekeraars volgens de wet verplicht zijn om al hun klanten met een beleggingsverzekeringen te ‘activeren’. Deze verplichting geldt voor:

  • niet-opbouwende beleggingsverzekeringen 
  • hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen 
  • pensioengebonden beleggingsverzekeringen 

Klanten moeten - op basis van goede informatie en kennis - een bewuste keuze kunnen maken om hun verzekering door te laten gaan, aan te passen of te stoppen. Hierbij hebben we ze geholpen, bijvoorbeeld met de campagne Kom in actie

De AFM heeft een standaardoverzicht gemaakt dat alle verzekeraars gebruiken om te laten zien hoever zij met hun actie zijn. Hieronder leest u wat de klanten van Loyalis Leven N.V. met hun verzekering hebben gedaan. 

Niet-opbouwende beleggingsverzekeringen

Loyalis Leven N.V. heeft per 31-12-2016 100% van haar klanten met een niet-opbouwende beleggingsverzekering geactiveerd. Dit resultaat is als volgt samengesteld:

Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht78%
Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast
9%
Verzekering is inmiddels opbouwend4%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen
9%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt
0%

Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht

Dit gaat om beleggingsverzekeringen die zijn beëindigd door natuurlijk verval of afkoop van de beleggingsverzekering. Dit komt doordat de beleggingsverzekering over ging naar een uitkering. Dit is mogelijk doordat de verzekerde overlijdt of de looptijd van de beleggingsverzekering verstreken is. In deze categorie vallen ook de beleggingsverzekeringen die zijn afgekocht door de klant.

Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarin de beleggingsverzekering op verzoek van de klant wordt aangepast. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het overstappen naar andere beleggingsfondsen. Het gevolg van deze aanpassing is dat de beleggingsverzekering meer vermogen op gaat bouwen en de klant dichter bij zijn oorspronkelijke doelkapitaal komt. Daarnaast kan de beleggingsverzekering ook premievrij zijn gemaakt. Dit betekent dat de klant geen premie meer betaalt voor de beleggingsverzekering. Het afkopen van de beleggingsverzekering kan om fiscale redenen soms ongunstig zijn voor klanten. Dit kan een reden zijn waarom klanten een beleggingsverzekering premievrij maken in plaats van afkopen.

Verzekering is inmiddels opbouwend

Dit gaat om de categorie beleggingsverzekeringen die op 1 januari 2013 niet opbouwend waren, maar nu opbouwend zijn geworden. Dit komt mogelijk door aanpassingen in de beleggingsverzekering die de verzekeraar doorvoert, of doordat de beleggingen op zo'n manier in waarde zijn gestegen dat er weer sprake is van waardeopbouw. Deze beleggingsverzekeringen moeten wel nog geactiveerd worden onder één van de andere drie categorieën.

Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant een bewuste keuze maakt om niets aan de beleggingsverzekering te veranderen na contact met de verzekeraar of de adviseur. Klanten kunnen deze keuze maken als zij de beleggingsverzekering alleen zien als een risicoverzekering en en zij andere maatregelen hebben genomen om vermogen op te bouwen of besluiten extra af te lossen op de hypotheek. Het kan ook zijn dat er in de verzekering een garantie zit op een bepaald bedrag of rendement en dat klanten om die reden de verzekering wensen te behouden. Het kan ook zijn dat er bij de beleggingsverzekering geen sprake is van een gat tussen verwacht eindkapitaal en het eindkapitaal bij het afsluiten van de verzekering.

Klant heeft nog geen keuze gemaakt

Dit gaat om de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant nog geen bewuste keuze heeft gemaakt over het wel of niet aanpassen van de beleggingsverzekering.

Hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen

Loyalis Leven N.V. heeft per 31-12-2016 100% van haar klanten met een hypotheekgebonden beleggingsverzekering geactiveerd. Dit resultaat is als volgt samengesteld:

Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht42%
Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast
10%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen44%
Klant is ondanks intensieve inspanningen niet bereikt4%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt
0%

Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht

Dit gaat om beleggingsverzekeringen die zijn beëindigd door natuurlijk verval of afkoop van de beleggingsverzekering. Beëindiging door natuurlijk verval kan komen doordat de beleggingsverzekering tot uitkering is gekomen door het overlijden van de verzekerde of omdat de looptijd van de beleggingsverzekering verstreken is. Beleggingsverzekeringen die zijn afgekocht door de klant zijn op initiatief van de klant beëindigd voor het verstrijken van de looptijd.

Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarin de beleggingsverzekering wordt aangepast. In de meeste gevallen is dit gebeurd op aanvraag van de klant. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het overstappen naar andere beleggingsfondsen. Het gevolg van deze aanpassing is dat de beleggingsverzekering meer vermogen op gaat bouwen en de klant dichter bij zijn oorspronkelijke doelkapitaal komt. Daarnaast kan de beleggingsverzekering ook premievrij zijn gemaakt. Dit betekent dat de klant geen premie meer betaalt voor de beleggingsverzekering. Het afkopen van de beleggingsverzekering kan om fiscale redenen soms ongunstig zijn voor klanten. Dit kan een reden zijn waarom klanten een beleggingsverzekering premievrij maken in plaats van afkopen. Naast de beleggingsverzekeringen die op aanvraag van de klant zijn aangepast, vallen in deze categorie ook de klanten voor wie de verzekeraar de beleggingsverzekering uit eigen beweging heeft aangepast.

Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant een bewuste keuze maakt om niets aan de beleggingsverzekering te veranderen na contact met de verzekeraar of de adviseur. Klanten kunnen deze keuze maken omdat zij de beleggingsverzekering beschouwen als alleen een risicoverzekering. Zij kunnen andere maatregelen hebben genomen om vermogen op te bouwen of besluiten extra geld af te lossen op de hypotheek. Een reden voor het voortzetten van de beleggingsverzekering kan een verzekering zijn op een bepaald bedrag of rendement. Het kan ook zijn dat er bij de beleggingsverzekering geen sprake is van een gat tussen verwacht eindkapitaal en het eindkapitaal bij het afsluiten van de verzekering.

Klant is ondanks intensieve inspanningen niet bereikt

In deze categorie beleggingsverzekeringen zit de groep klanten die niet zijn bereikt door de verzekeraar ondanks actieve pogingen daartoe. Verzekeraars hebben zich ingespannen om juiste contactgegevens te verzamelen en meerdere malen op verschillende wijze contact met deze klanten proberen te krijgen. In deze categorie zit ook de groep klanten met wie de verzekeraar en/of adviseur meerdere keren op verschillende wijzen contact heeft gehad over de beleggingsverzekering, maar bij wie nog geen keuze is gemaakt. Als klanten alsnog behoefte hebben aan een hersteladvies en/of het wijzigen van de beleggingsverzekering, dan kunnen zij dit doen bij de verzekeraar en/of adviseur zonder dat er kosten aan verbonden zitten. De verzekeraar is nu wel gestopt om hen actief te benaderen.

Klant heeft nog geen keuze gemaakt

De klanten met een beleggingsverzekering in deze categorie zijn nog niet geactiveerd door verzekeraar of adviseur. Verzekeraars moeten deze klanten dus nog activeren.

Pensioengebonden beleggingsverzekeringen

Loyalis heeft per 31-12-2016 klanten met een pensioengebonden beleggingsverzekering geactiveerd. Dit resultaat is als volgt samengesteld:

*Zeer kwetsbaar
**Kwetsbaar
***Minder kwetsbaar
Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht28%
31%
40%
Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast10%
14%
8%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen
48%
46%0%
Klant is ondanks intensieve inspanningen niet bereikt14%
9%0%
Klant geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkhedenn.v.t.
n.v.t.52%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt0%0%0%

*Zeer kwetsbaar
Niet collectieve polissen, afgesloten vóór 1 januari 2013. Er wordt premie voor betaald, of ze zijn op basis van een koopsom afgesloten. Of ze zijn premievrij. Op 1 januari 2013 was de verwachte eindwaarde € 40.000 of hoger, ongeacht de jaarlijkse inleg. Of de totale inleg was in 2013 € 3.500 of meer.

**Kwetsbaar
Niet collectieve polissen, afgesloten vóór 1 januari 2013. Er wordt premie voor betaald of ze zijn op basis van een koopsom afgesloten. Op 1 januari 2013 was de verwachte eindwaarde € 25.000 of hoger, ongeacht de hoogte van de jaarlijkse inleg. Of de totale inleg was in 2013 € 1.000 of meer.

***Minder kwetsbaar
Niet collectieve polissen, afgesloten vóór 1 januari 2013. Er wordt premie voor betaald. Of ze zijn op basis van een koopsom afgesloten. Op 1 januari 2013 hadden ze een verwachte eindwaarde van minder dan € 25.000. Of de totale inleg was in 2013 minder dan € 1.000.

Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht

Dit betreft beleggingsverzekeringen die zijn beëindigd door natuurlijk verval en afkoop van de beleggingsverzekering. Dit kan gebeuren doordat de beleggingsverzekering over ging naar een uitkering door het overlijden van de verzekerde of omdat de looptijd van de beleggingsverzekering verstreken is. Beleggingsverzekeringen die zijn afgekocht door de klant zijn uit eigen beweging van de klant gestopt voor het verstrijken van de looptijd.

Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarin de beleggingsverzekering wordt aangepast. In de meeste gevallen is dit gebeurd op aanvraag van de klant. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het overstappen naar andere beleggingsfondsen. Het gevolg van deze aanpassing is dat de beleggingsverzekering meer vermogen op gaat bouwen en de klant dichter bij zijn originele doelkapitaal komt. Daarnaast kan de beleggingsverzekering ook premievrij zijn gemaakt. Dit betekent dat de klant geen geldbedragen meer betaalt voor de beleggingsverzekering. Het afkopen van de beleggingsverzekering kan om fiscale redenen soms ongunstig zijn voor klanten. Dit kan een reden zijn waarom klanten een beleggingsverzekering premievrij maken in plaats van afkopen. Naast de beleggingsverzekeringen die op aanvraag van de klant zijn aangepast, vallen in deze categorie ook de klanten voor wie de verzekeraar de beleggingsverzekering uit eigen beweging heeft aangepast.

Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant een bewuste keuze maakt om niets aan de beleggingsverzekering te veranderen na contact met de verzekeraar of de adviseur. Klanten kunnen deze keuze maken omdat zij deze beleggingsverzekering als een extraatje bovenop de tweede pijler pensioenvoorziening zien en niet primair afhankelijk zijn van de opbrengst van de beleggingsverzekering voor de pensioenvoorziening. Het kan ook zijn dat er in de verzekering een garantie zit op een bepaald bedrag of rendement en dat klanten om die reden de verzekering wensen te behouden. Het kan ook zijn dat er bij de beleggingsverzekering geen sprake is van een gat tussen verwacht eindkapitaal en het eindkapitaal bij het afsluiten van de verzekering. Ook vallen in deze categorie polissen waarbij de klant aantoonbaar en nadrukkelijk in duidelijke woorden kenbaar heeft gemaakt dat hij alle medewerking aan het maken van een weloverwogen keuze weigert.

Klant is ondanks intensieve inspanningen niet bereikt

In deze categorie beleggingsverzekeringen zit de groep klanten die niet zijn bereikt door de verzekeraar ondanks actieve pogingen daartoe. Verzekeraars hebben zich ingespannen om juiste contactgegevens te verzamelen en meerdere malen op verschillende wijze contact met deze klanten proberen te krijgen. In deze categorie zit ook de groep klanten met wie de verzekeraar en/of adviseur meerdere keren op verschillende wijzen contact heeft gehad over de beleggingsverzekering, maar bij wie nog geen keuze is gemaakt. Als klanten alsnog behoefte hebben aan een hersteladvies en/of het wijzigen van de beleggingsverzekering, dan kunnen zij dit doen bij de verzekeraar en/of adviseur zonder dat er kosten aan verbonden zitten. De verzekeraar is nu wel gestopt om hen actief te benaderen.

Klant is geïnformeerd over de beleggingsverzekeringen en de mogelijkheden

Deze categorie is alleen van toepassing bij klanten met een minder kwetsbare pensioengebonden beleggingsverzekering. Deze klanten zijn door de verzekeraar geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden om hun situatie te verbeteren en kunnen zelf naar de verzekeraar gaan als zij hun situatie ook echt willen veranderen. De verzekeraar zal deze klanten (meestal) verder niet zelf actief benaderen. De verzekeraar heeft voor de categorie minder kwetsbare pensioengebonden beleggingsverzekering dan voldaan aan de verplichting de klant te activeren.

Klant heeft nog geen keuze gemaakt

De klanten met een beleggingsverzekering in deze categorie zijn nog niet geactiveerd door verzekeraar of adviseur. Verzekeraars moeten deze klanten dus nog activeren, of wanneer het klanten betreft met een minder kwetsbare pensioengebonden beleggingsverzekeringen, nog informeren.

Overige beleggingsverzekeringen

Loyalis heeft per 31-12-2017 klanten met een beleggingsverzekering in de categorie 'overigen' (nettoverzekeringen en Levensloop) geactiveerd. Dit resultaat is als volgt samengesteld:*Kwetsbaar
**Minder kwetsbaar
Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht
53%
48%
Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast 
9%
6%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen

32%1%
Klant is ondanks intensieve inspanningen niet bereikt 
4%0%
Klant geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden
0%45%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt
0%0%

*Kwetsbaar
Hieronder vallen alle overige polissen, afgesloten voor 1 januari 2013. Er wordt premie voor betaald, of ze zijn op basis van een koopsom afgesloten. Het zijn geen beleggingsverzekeringen die onderdeel zijn van een levensloopregeling. Op 1 januari 2013 hadden ze een verwachte eindwaarde van € 40.000 of hoger, ongeacht de jaarlijkse inleg. Of de totale inleg was in 2013 € 500 of meer.

**Minder kwetsbaar
Hieronder vallen alle overige polissen, die voor 1 januari 2013 afgesloten zijn. Er wordt premie voor betaald of ze zijn afgesloten op basis van een koopsom. Dus ook de beleggingsverzekeringen die onderdeel zijn van een levensloopregeling met een verwachte eindwaarde van € 40.000 of hoger, ongeacht de jaarlijkse inleg. Of ze hadden in 2013 een totale inleg van € 500 of meer.

Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht

Dit betreft beleggingsverzekeringen die zijn beëindigd door natuurlijk verval en afkoop van de beleggingsverzekering. Dit kan gebeuren doordat de beleggingsverzekering over ging naar een uitkering. Dit is mogelijk doordat de verzekerde overlijdt of de looptijd van de beleggingsverzekering verstreken is. Beleggingsverzekeringen die zijn afgekocht door de klant zijn uit eigen beweging van de klant gestopt voor het verstrijken van de looptijd.

Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarin de beleggingsverzekering wordt aangepast. In de meeste gevallen is dit gebeurd op aanvraag van de klant. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het overstappen naar andere beleggingsfondsen. Het gevolg van deze aanpassing is dat de beleggingsverzekering meer vermogen op gaat bouwen en de klant dichter bij zijn originele doelkapitaal komt. Daarnaast kan de beleggingsverzekering ook premievrij zijn gemaakt. Dit betekent dat de klant geen premie meer betaalt voor de beleggingsverzekering. Het afkopen van de beleggingsverzekering kan om fiscale redenen soms ongunstig zijn voor klanten. Dit kan een reden zijn waarom klanten een beleggingsverzekering premievrij maken in plaats van afkopen. Naast de beleggingsverzekeringen die op aanvraag van de klant zijn aangepast, vallen in deze categorie ook de klanten voor wie de verzekeraar de beleggingsverzekering uit eigen beweging heeft aangepast.

Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant een bewuste keuze maakt om niets aan de beleggingsverzekering te veranderen na contact met de verzekeraar of de adviseur. Klanten kunnen deze keuze maken omdat zij deze beleggingsverzekering als een extraatje bovenop de tweede pijler pensioenvoorziening zien en niet alleen afhankelijk zijn van de opbrengst van de beleggingsverzekering voor de pensioenvoorziening. Een reden voor het voortzetten van de beleggingsverzekering kan een verzekering zijn op een bepaald bedrag of rendement. Het kan ook zijn dat er bij de beleggingsverzekering geen sprake is van een gat tussen verwacht eindkapitaal en het eindkapitaal bij het afsluiten van de verzekering. Ook vallen in deze categorie polissen waarbij de klant aantoonbaar en nadrukkelijk in duidelijke woorden kenbaar heeft gemaakt dat hij alle medewerking aan het maken van een weloverwogen keuze weigert.

Klant is ondanks intensieve inspanningen niet bereikt

In deze categorie beleggingsverzekeringen zit de groep klanten die niet zijn bereikt door de verzekeraar ondanks actieve pogingen daartoe. Verzekeraars hebben zich ingespannen om juiste contactgegevens te verzamelen en meerdere malen op verschillende wijze contact met deze klanten proberen te krijgen. In deze categorie zit ook de groep klanten met wie de verzekeraar en/of adviseur meerdere keren op verschillende wijzen contact heeft gehad over de beleggingsverzekering, maar bij wie nog geen keuze is gemaakt. Als klanten alsnog behoefte hebben aan een hersteladvies en/of het wijzigen van de beleggingsverzekering, dan kunnen zij dit doen bij de verzekeraar en/of adviseur zonder dat er kosten aan verbonden zitten. De verzekeraar is nu wel gestopt om hen actief te benaderen.

Klant is geïnformeerd over de beleggingsverzekeringen en de mogelijkheden

Deze categorie is alleen van toepassing bij klanten met een minder kwetsbare pensioengebonden beleggingsverzekering. Deze klanten zijn door de verzekeraar geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden om hun situatie te verbeteren en kunnen zelf naar de verzekeraar gaan als zij hun situatie ook echt willen veranderen. De verzekeraar zal deze klanten (meestal) verder niet zelf actief benaderen. De verzekeraar heeft voor de categorie minder kwetsbare pensioengebonden beleggingsverzekering dan voldaan aan de verplichting de klant te activeren.

Klant heeft nog geen keuze gemaakt

De klanten met een beleggingsverzekering in deze categorie zijn nog niet geactiveerd door verzekeraar of adviseur. Verzekeraars moeten deze klanten dus nog activeren, of wanneer het klanten betreft met een minder kwetsbare pensioengebonden beleggingsverzekeringen, nog informeren.

Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.