Menu
Prinsjesdag 2021: veerkracht en verder bouwen

Prinsjesdag 2021: veerkracht en verder bouwen

21 september 2021

De coronacrisis zorgde voor grote verschillen binnen de Nederlandse economie. Ook op de arbeidsmarkt. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen in 2022 voor onze sectoren? Aan bod komen: het STAP-budget, betaald ouderschapsverlof, gedifferentieerde premie Aof, de Pensioenwet, thuiswerkvergoeding, werkdruk in het onderwijs, de uitbreiding compensatieregeling Transitievergoeding en de grens 'kleine' werkgevers.

Wat verandert er in 2022 voor onze sectoren?

STAP-budget
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Men kan deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt.

Betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof gaat volgend jaar in. Vanaf augustus 2022 krijgen werknemers recht op een uitkering gedurende 9 weken, bij opname van ouderschapsverlof. Ouders krijgen straks van het UWV een uitkering van 50% van hun (maximum) dagloon. Dit geldt ook voor ouders die op 2 augustus 2022 een kind hebben dat nog geen jaar oud is. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken. Zie hiervoor uw cao.

Gedifferentieerde premie Aof
Per 1 januari 2022 krijgen we te maken met de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds. Nu is er nog de WAO/WIA-basispremie, maar dat wordt een gedifferentieerde Aof-premie. De regeling is al gepubliceerd in de Staatscourant, alleen de datum is nog niet definitief.

Grens kleine werkgevers stijgt

Vanaf 2022 ligt de loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers op 25 keer het gemiddelde loon per werknemer. Tot en met 2021 ligt deze grens op 10 keer het gemiddelde loon per werknemer. Met deze verhoging wordt aangesloten bij de nieuwe premiedifferentiatie in de basispremie WAO/WIA (vanaf 2022).

Door de aanpassing van de loonsomgrens wordt de groep van kleine werkgevers vergroot en betalen in 2022 uiteindelijk meer werkgevers een sectorale premie dan in 2021. De groep van middelgrote werkgevers wordt juist verkleind. Voor deze werkgevers neemt in de weging tussen de sectorale en individuele premie het gewicht van de sectorale premie toe.

Pensioenwet
Het wetsvoorstel beoogd een vernieuwd pensioenstelsel waarbij de premie centraal staat en de uitkeringen sneller meebewegen met de economie. Hierdoor ontstaat er meer perspectief om pensioenen te indexeren. Het kabinet streeft ernaar begin 2022 de wet- en regelgeving die nodig is voor de vernieuwing van het pensioenstelsel bij de Tweede Kamer in te dienen, zodat het nieuwe wettelijke en fiscale kader uiterlijk per 1-1-2023 in werking kan treden.

Nadat de wetgeving over het pensioenakkoord definitief is maken sociale partners en pensioenuitvoerders op een zelf gekozen moment de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel.

Thuiswerkvergoeding
Om ook na de coronacrisis thuiswerken te faciliteren komt er een onbelaste thuiswerkvergoeding van 2 euro per thuiswerkdag. U kunt voor dezelfde werkdag niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de vaste werkplek toepassen. Als een werknemer een deel van de dag thuiswerkt en het andere deel op de vaste werkplek, kunt u dus maar één van de vrijstellingen toepassen.

Werkdruk onderwijs
De werkdruk in het onderwijs is hoog en dat geldt in het bijzonder voor scholen waar veel leerlingen zitten met (een risico op) onderwijsachterstanden. Op dit moment zijn er signalen dat het lerarentekort, scholen met een uitdagende leerling populatie het hardst raakt. Om in te spelen op verschillen tussen scholen, is het nodig om ook in beleid verschil te maken tussen scholen en tussen leraren. Daarom ontvangen scholen met veel leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden extra middelen in het kader van het NPO. Ook wordt er via een arbeidsmarkttoelage voor leraren op scholen met een uitdagende populatie bijgedragen aan het behouden en aantrekken van leraren, juist waar dit het hardst nodig is.

Uitbreiding compensatieregeling Transitievergoeding

In 2021 is de compensatieregeling Transitievergoeding MKB bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden in werking getreden. De compensatiemogelijkheid bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever treedt niet eerder in werking dan medio 2022. De compensatie is afhankelijk van de hoogte van de betaalde transitievergoeding.