Menu

Disclaimer

Gebruik van de websites

De website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker, de inhoud is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op de website, op een wijze die strijdig is met het doel van de websites is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Loyalis, verboden.

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel Loyalis de grootst mogelijke zorg besteedt aan een correcte en actuele weergave van de gegevens op zijn website, aanvaardt Loyalis geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op (of juist het nalaten van) handelingen naar aanleiding van de informatie op de site. U bent er zelf verantwoordelijk voor u er van te vergewissen of de informatie voor het door u gewenste doel geschikt is.

Loyalis biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Loyalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.

Hoewel Loyalis de grootst mogelijke zorg besteedt aan de vanaf de Loyalis website elektronisch aan Loyalis verstuurde berichten, garandeert Loyalis niet dat naar hem toegestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Loyalis kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen daarvan.
Loyalis is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. Loyalis adviseert u alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt.

Informatieverstrekking

Door u verstrekte informatie:

  • u vrijwaart Loyalis voor aansprakelijkheid dat informatie die u via de website naar Loyalis verstuurt geen inbreuk maakt op rechten van derden.
  • Loyalis draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid of volledigheid van door gebruikers verstrekte informatie.